PRAVIDLÁ A OPATRENIA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Článok I.

Úvodné ustanovenia

Prevádzkovateľom je spoločnosť:

Peter Zbojovský – PRO POWER

L. Sáru 2501/1

07501 Trebišov

IČO: 53555333

DIČ: 1122235466

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:

+421 908 876 523, peterzbojovsky7@gmail.com

Prevádzkovateľ zodpovedná za spracúvanie osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR).

Prevádzkovateľ prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany osobných údajov.

Prevádzkovateľ neurčuje zodpovednú osobu.

Prevádzkovateľ prenáša niektoré osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, ktoré však zaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov (podľa rozhodnutia Európskej komisie), a to:

– používaním sociálnej siete Facebook, ktorej prevádzkovateľ má sídlo v USA a má medzinárodne uznávané zabezpečenie ochrany osobných údajov – certifikáciu v režime Privacy Shield (Štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA),

– používaním Google Analytics od spoločnosti Google, ktorej prevádzkovateľ má sídlo v USA a má medzinárodne uznávané zabezpečenie ochrany osobných údajov – certifikáciu v režime Privacy Shield (Štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA).

„Osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Vaše osobné údaje, ktoré ste nám ako „dotknutá osoba“ poskytli, spracúvame za
podmienok stanovených v týchto pomienkach ochrany osobných údajov

Článok II

Práva dotknutej osoby

Práva dotknutej osoby vymedzuje kapitola 3 GDPR.

Ide o právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov.

Máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. č.: 02 32 31 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk)

Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe písomného súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Informácie ohľadom ochrany osobných údajov, ako aj kvôli uplatneniu vašich práv ako dotknutej osoby nás prosím kontaktujte na kontaktné údaje uvedené v úvodných ustanoveniach.

Príručku pre občanov o ochrane údajov v EÚ nájdete na nasledovnej webstránke:

https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/su_to_vase_udaje_-_prevezmite_kontrolu.pdf

Web na mieru od Figelydesignfigely.com | ©2021